Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Praktyki w Centrum Terapii Psyche

Staż, praktyki dla psychologów

Rozwijaj swoje umiejętności, kształtuj przyszłość pod okiem doświadczonych specjalistów lekarzy psychiatrów i psychologów

Informacje dotyczące Programu Stażowego w Pigułce

 • Program stażowy obejmuje 100 godzin dydaktycznych, trwających około 3 miesięcy
 • W skład programu wchodzi także 100 godzin praktyk studenckich.
 • Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, weekendowo (sobota – niedziela) trwające 16 godzin, co dwa tygodnie w hotelu Radisson
 • Grupy stażowe są niewielkie, licząc maksymalnie od 14 do 20 uczestników.
 • Terminy rozpoczęcia programu Marzec – Maj szczegóły zostaną podane osobą po wypełnieniu zgłoszenia  
 • Oczekujemy, że osoby uczestniczące w stażu podejdą do niego z otwartością i gotowością do pracy nad własnym materiałem psychicznym oraz emocjonalnym w bezpiecznej atmosferze.
 • Koszt uczestnictwa w stażu wynosi 2990 zł.

Nasz program

Podstawy kontaktu terapeutycznego
Badanie psychologiczne
1.Obserwacja kliniczna
2. Wywiad psychologiczny
3. Testy psychologiczne

Zasady sporządzania opinii psychologicznej:

 • Komunikacja z zespołem terapeutycznym w sprawie przeprowadzonego badania psychologicznego (z lekarzem, pielęgniarką, psychoterapeutą, terapeutą zajęciowym, terapeutą środowiskowym, pracownikiem socjalnym)
 • Komunikacja z pacjentem, jego rodziną w sprawie postawionej diagnozy psychologicznej i propozycji terapeutycznych.
 • Ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Podstawowe aspekty diagnostyki neuropsychologicznej

 • Obszary oceny neuropsychologicznej
 • Ocena funkcji poznawczych, wykonawczych, emocji i zachowania
 • Prezentacja i nauka wykonywania metod badawczych  ( testowych i eksperymentalnych) adekwatnych do celu badania.
 • Ćwiczenie umiejętności praktycznych – stawianie hipotez badawczych w oparciu o otrzymane studium przypadku, planowanie badania testowego.


Diagnoza osobowości

 • Zaburzenia osobowości – wykład
 • Prezentacja metod diagnostycznych pomocnych przy badaniu osobowości – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R i Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-V – SCID-V, MMPI- 2 .
 • Ćwiczenie umiejętności praktycznych – stawianie hipotez badawczych w oparciu o otrzymane studium przypadku, planowanie badania testowego.
 • Psychologia i psychiatria sądowa
 • Zasady sporządzania  i konstrukcji opinii sądowo – psychologicznych


Przykładowe obszary klinicznej oceny psychologicznej w psychologii sądowej:

– psychologiczna ocena sprawcy czynu zabronionego

– ocena psychologiczna ważności oświadczeń woli i ważności testamentu

– ocena psychologiczna w kontekście ubezwłasnowolnienia

– sprawy cywilne o odszkodowania , ocena uszczerbku zdrowia

– ocena wartości poznawczej zeznań świadka

– sprawy rodzinne

Praktyczne porady dotyczące tworzenia ekspertyz sądowych w/w aspektach.

Podstawy psychopatologii

Wybrane zagadnienia z międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD 11 i omówienie różnic z dotychczasową klasyfikacją ICD 10.

Umiejętności zbierania wywiadu klinicznego

Diagnoza:
– psychologiczna,
– psychiatryczna
– psychoterapeutyczna

Cel, różnice i podobieństwa tych diagnoz.

Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych 

Ćwiczenie umiejętności praktycznych – stawianie hipotez badawczych w oparciu o otrzymane studium przypadku, planowanie badania testowego w postaci wyboru metod badawczych adekwatnych do problemu. Prezentacja wybranych metod.

Diagnoza intelektu

Prezentacja wykonywania metod badawczych  mających na celu dokładne określenie poziomu zdolności intelektualnych. Testy : Stanford – Binet V (SB5), Matryc Ravena , Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R/PL

Ćwiczenie umiejętności praktycznych – stawianie hipotez badawczych w oparciu o otrzymane studium przypadku, planowanie badania testowego.

Ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Terapia jako podróż w zdrowie.

Wybrane kliniczne zagadnienie prowadzenia terapii

 1. W ujęciu psychodynamicznym
 2. W podejściu systemowym
 3. W rozumieniu behawioralno-poznawczym
 4. W nurcie Ericksonowskim


Zapoznanie z technikami i metodami w/w podejść psychoterapeutycznych.

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych, doświadczanie roli pacjenta, terapeuty, obserwatora.

Praca z pacjentem uzależnionym

 1. Uzależnienie a szkodliwe zażywania
 2. Charakterystyczne cechy uzależnienia od:
  – alkoholu,
  – środków psychoaktywnych,
 3. Uzależnienia behawioralne
 4. Współuzależnienie


Podstępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
– rola psychologa w tych procesach.
– współpraca z zespołem terapeutycznym (specjalistą psychoterapii uzależnień, lekarzem, pielęgniarką, psychoterapeutą)

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych, doświadczanie roli pacjenta, terapeuty, obserwatora.

Psychologia i psychiatria sądowa

Zasady orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego i sądowo-psychologicznego

 1. w sprawach karnych
 2. w sprawach cywilnych


Pojęcie niepoczytalności
Stosowanie środków zabezpieczających

Terapia sprawców czynów zabronionych:
– poczytalnych
– niepoczytalnych

Pomoc ofiarom i świadkom przestępstw

Aspekty prawne w psychologii i psychiatrii (wybrane zagadnienia)

 1. ubezwłasnowolnienie – częściowe i całkowite
 2. przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym

– tryb nagły
– tryb wnioskowy

     3. przymusowa terapia uzależnienia

     4. Tajemnica zawodowa

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych

Praca z pacjentem przed 18rż.

 1. Praca z małym dzieckiem
 2. Praca z młodzieżą


Indywidualna praca z dzieckiem
Diagnoza i terapia rodzinna

Wybrane zagadnienia kliniczne: (diagnoza i propozycje terapeutyczne)

 1. ADHD
 2. Spektrum autyzmu
 3. Zaburzenia odżywiania


Rola i zadania psychologa w tych procesach
Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Praca z pacjentem doświadczającym traumy w nurcie eriksonowskim.

– spożytkowanie traumy jako doświadczenia

– praca z zasobami

– zjawiska transowe

– systemowe rozumienie traumy

– wzrost posttraumatyczny

Praca z ciałem – pamięć traumy w ciele

Doświadczenie terapii TRE – udział w sesji TRE

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Pacjent tzw. TRUDNY

Trudności w terapii

 1. Diagnostyczne
 2. Terapeutyczne
 3. Utrzymywania remisji, dobrego funkcjonowania


Trudności:

 1. Po stronie pacjenta
 2. Po stronie systemu
 3. Po stronie terapeuty


Spożytkowanie motywacji i oporu w terapii

Współodpowiedzialność pacjenta za proces zdrowienia

Rola i docenianie mechanizmów obronnych osobowości

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych, doświadczanie roli pacjenta, terapeuty, obserwatora.

Praca z pacjentem agresywnym

Postępowanie diagnostyczne, różnicowanie, propozycje terapeutyczne.

Stany nagłe w psychiatrii zagrożone zachowaniami agresywnymi.

Profilaktyka zachowań agresywnych.

Autoagresja i suicydalność.

Kazuistyka i ćwiczenie umiejętności praktycznych, doświadczanie roli pacjenta, terapeuty, obserwatora.

Niespodzianka – program spotkania na życzenia studentów i wniesionych przez nich potrzeb

oraz  dbałość psychologa/terapeuty o siebie

– Superwizja

– Grupy Balinta

Doświadczenie transu eriksonowskiego.

Program może ulec zmianie

Co zyskasz po przystąpieniu do programu ,, Praktyczny Staż dla Psychologów”

Po ukończeniu stażu w Centrum Terapii Psyche w Szczecinie otrzymasz certyfikat, który ułatwi Ci rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego lub pozwoli podjąć pracę jako psycholog. Ten certyfikat stanowi ważny dokument, otwierający drzwi do dalszego rozwoju zawodowego w obszarze psychoterapii.

Podczas stażu w Centrum Terapii Psyche w Szczecinie poszerzysz swój warsztat umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych. Będziesz miał/a okazję pracować pod profesjonalnym nadzorem doświadczonych i certyfikowanych psychoterapeutów, co pozwoli Ci zdobyć praktyczne doświadczenie oraz wiedzę w realnym środowisku zawodowym.

Ukończenie stażu w Centrum Terapii Psyche w Szczecinie umożliwi Ci łatwy powrót do zawodu psychologa/psychoterapeuty nawet po dłuższej przerwie czy urlopie macierzyńskim. Nabędziesz niezbędne kompetencje i pewność siebie, by skutecznie pełnić rolę w tym wymagającym zawodzie.

Podczas stażu będziesz miał/a szansę dokładnie poznać zasoby i ograniczenia związane z pracą w roli psychologa lub psychoterapeuty. To istotne, abyś mógł/a podejmować świadome decyzje dotyczące swojej dalszej ścieżki zawodowej. Ponadto, stworzysz nowe, wartościowe relacje z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami grupy, które mogą stanowić wsparcie również po zakończeniu stażu.

Dodatkowo, zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich na Twojej uczelni będzie potwierdzeniem praktycznych umiejętności zdobytych podczas stażu w Centrum Terapii Psyche w Szczecinie. To istotne uzupełnienie Twojej ścieżki edukacyjnej i praktycznego doświadczenia zawodowego.


Kto może wziąć udział?

 • Absolwenci oraz studenci kończący psychologię
 • Osoby, które po dłuższej przerwie (np. po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, lub po pracy w innym obszarze) pragną odświeżyć swoją wiedzę i powrócić do pracy jako psycholog lub psychoterapeuta
 • Uczestnicy oraz kandydaci do 4-letnich, kompleksowych szkoleń psychoterapeutycznych, którzy aspirują do zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy psychologa oraz chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze zawodu psychologa

Jak wygląda Proces Rekrutacji na nasz Program

Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas wiadomość e-mail z informacją dotyczącą Twojej kwalifikacji do grupy stażowej.

Po dokonaniu opłaty, potwierdzimy ostatecznie Twoją przynależność do grupy stażowej.

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni. Po rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną o wynikach rekrutacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny email: magdalena.dabska@psyche.szczecin.pl

Poinformuj znajomych o praktykach

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Skontaktuj się z nami w sprawie praktyk i stażu

poniedziałek-piątek: 8:00–18:00