Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM TERAPII PSYCHE 

ONE DAY MED SPÓŁKA Z O.O. 


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest One Day Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000309912 oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi: 000000023204, reprezentowana przez Zarząd (dalej: „My”, lub „Administrator”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: iod@onedaymed.pl


Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług, w tym potwierdzenia tożsamości pacjenta/klienta.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności leczniczej (realizacja zadań publicznych), a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku korzystania z usług innych niż usługi medyczne podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług. 

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia), w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, obsługi prawnej, usług świadczonych drogą elektroniczną.


Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.

W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.


Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, prosimy o przesłanie maila na adres  iod@onedaymed.pl